facebook

Wyszukaj Tee Time

Pole:
A&A ARKADIAselect
Data:
Open the calendar
Godzina:
Open the time view
Szukaj
Ilość graczy:

Regulamin


REGULAMIN PORTALU GOLF ONLINE


Art. 1 DEFINICJE

 1. Portal – portal pod adresem www.golf.pl
 2. Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Portalu.
 3. Green fee – opłata uprawniająca do wstępu i gry na polu golfowym, zgodnie z obowiązującym na polu regulaminem.
 4. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca pole golfowe lub hotel.
 5. Hotel – hotel, obiekt hotelarski lub inny podobny zakład. 

 Art. 2 PORTAL

 1. Właścicielem Portalu jest Aneta Czerwińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GOLF ON-LINE ANETA CZERWIŃSKA, Starowa Góra Władysława Jagiełły 4, 95-030 Starowa Góra, NIP 7291833428.
 2. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
 3. Rejestracja w Portalu jest nieodpłatna.
 4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu następuje w chwili zarejestrowania Użytkownika w Portalu. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia konta Użytkownika na jego żądanie lub przez Właściciela Portalu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Naruszenie postanowienia ust. 6 może skutkować usunięciem konta Użytkownika przez Właściciela Portalu.

Art. 3 REZERWACJE

 1. Za pośrednictwem portalu Użytkownik może dokonać rezerwacji czasu gry na polu golfowym lub pokoju w hotelu.
 2. Właściciel Portalu występuje jako pośrednik w rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
 3. Właściciel Portalu zobowiązuje się do przekazania Partnerowi za pośrednictwem Portalu rezerwacji dokonanej przez Użytkownika. Właściciel Portalu nie jest zobowiązany ani uprawniony do przyjmowania od Użytkowników jakichkolwiek opłat z tytułu rezerwacji ani pośredniczenia w ich przekazywaniu Partnerowi.
 4. Dokonanie przez Użytkownika rezerwacji za pośrednictwem Portalu jest nieodpłatne.
 5. Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Portalu Użytkownik poświadcza, iż jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz regulaminu świadczenia usług wybranego Partnera.

Art. 4  GREEN FEE I KUPONY

 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik może dokonać zakupu od Właściciela Portalu green fee na wybranym polu golfowym lub kuponu uprawniającego do wskazanych usług.
 2. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu dochodzi z chwilą zaksięgowania pełnej wpłaty na rachunku bankowym Właściciela Portalu.
 3. Dokonując zakupu green fee lub kuponu za pośrednictwem Portalu Użytkownik poświadcza, iż jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz regulaminu świadczenia usług wybranego Partnera.

Art. 5 UDZIAŁ W TURNIEJU

 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik może dokonać zgłoszenia swojego udziału w turnieju organizowanym przez Partnera.
 2. Właściciel Portalu występuje jako pośrednik w zgłoszeniu udziału w turnieju pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
 3. Właściciel Portalu zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Partnerowi zgłoszenia udziału w turnieju dokonanego przez Użytkownika. Właściciel Portalu nie jest zobowiązany ani uprawniony do przyjmowania od Użytkowników jakichkolwiek opłat z tytułu udziału w turnieju ani pośredniczenia w ich przekazywaniu Partnerowi.
 4. Dokonanie przez Użytkownika zgłoszenia udziału w turnieju za pośrednictwem Portalu jest nieodpłatne.
 5. Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Portalu Użytkownik poświadcza, iż jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz regulaminu świadczenia usług wybranego Partnera.

 

Art. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel Portalu jako pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość i należyte wykonanie usług świadczonych przez Partnerów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zarezerwowanego czasu gry na polu golfowym, dostępność i jakość pokoi hotelowych oraz prawidłowe przeprowadzenie i organizację turniejów. 
 2. Właściciel Portalu zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub wad. Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 3. Odpowiedzialność Właściciela Portalu za szkody ograniczona jest każdorazowo  do wartości dokonanej przez Użytkownika rezerwacji lub zakupu
 4. Reklamacje będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@golf.pl . Reklamacje dotyczące jakości usług świadczonych przez Partnerów będą niezwłocznie kierowane do właściwego Partnera. Właściciel Portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub poinformuje Użytkownika o przesłaniu reklamacji Partnerowi. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 6. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub Partnera spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika lub Partnera, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika lub Partnera wirusami.

 

Art. 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Portalu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż udostępnia informacje o Użytkownikach osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przez Właściciela Portalu i Partnerów.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Portalu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przez Właściciela Portalu i Partnerów.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na informowanie go przez Właściciela Portalu o wszelkich przeprowadzanych przez niego akcjach promocyjnych. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres info@golf.pl oświadczenia woli rezygnacji.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres info@golf.pl . W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 8. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu
 9. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.


Art. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu oraz treści Portalu w każdym czasie.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Portalu.
 3. W przypadku sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego regulaminu  oraz usług świadczonych za pośrednictwem Portalu sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 4. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 j.t. z późn. zm.).
 5. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 6. Niniejszy Regulamin jest do pobrania na stronie internetowej www.golf.pl
^ Do góry